بررسی رابطه سلامت روانی، کیفیت زندگی و عملکرد جنسی با سابقه عمل ختنه زنان
جلسه دفاع سرکار خانم فرزانه دانشخواه با پرداختن به موضوع ناقص سازی جنسی زنان در تاریخ مذکور در اعلامیه برگزار خواهد شد…امیدوارم موفق باشند و همچنین بتوانیم گزارشی از آن در اختیار مخاطبان قرار دهیم

far