ختنه دختران در میان اهل تشیع پاکستان

در این صفحه مطالب بسیاری در زمینه ناقص سازی جنسی زنان در ایران نوشته شده است. سعی شده که مطالب دیگری از تجربه های کشورهای دیگر نیز معرفی شود چرا که این تجربه ها می توانند در موارد مشابه بسیار کاربردی باشند. بیش از دو دهه است که ناقص سازی ادامه مطلب…