از «تراژدی تن» تا تراژدی روان

از «تراژدی تن» تا تراژدی روان «…طی انجام کار روی ختنه زنان، شهر پاوه در استان کرمانشاه را انتخاب کردم چون شهری است که ختنه به شدت در آنجا اعمال میشد. امروزه میزان انجام عمل ختنه زنان هرچند که عملی مذهبی است اما در اثر اطلاعاتی که از طریق کانالهای ادامه مطلب…