سخنران: دکتر شیرین احمدنیا و طراوت مظفریان
گزارش از: نیروان رضایی
? هم اکنون بالغ بر ۷۰۰ میلیون زن در جهان در سن کودکی (زیر ۱۸ سال) ازدواج کردەاند. این آمار در ایران ۱۷٪ از جمعیت زنان است و در بعد از انقلاب ۵۷ هیچ تغییری در این آمار اتفاق نیافتادە است.
? ۹۰٪ حاملگی نوجوانان در قالب ازدواج صورت گرفتە است.
? ازدواج زودهنگام چە برای پسر و چە دختر، تبعات جسمانی، روانشناختی و عاطفی عمیقی بە دنبال دارد. لطمە بە فرصت های آموزشی و رشد فردی از مهمترین آنهاست.
? در جوامعی کە بە سبک همسرگزینی سنتی معتقدند، انتخاب همسر توسط پدر اتفاق می افتد. این سنت در بخش هایی از ایران هنوز هم وجود دارد.
? ازدواج زودرس معمولا با هدف پیشگیری از تعرض و ارتباط جنسی نامطلوب رخ می دهد.
? همچنین در تفکر جوامع سنتی، دختران تحت عنوان نانخور (در مقابلِ پسران بە عنوان نیروی کار) تلقی می شوند. بر اساس این نگاە، در سنین پایین دختر را وادار بە ازدواج می کنند.
? ان جی او هایی تحت عنوان خانەی امن تاسیس شدەاند کە از دختران و زنانی کە قصد ازدواج ندارند حمایت می کند تا بتوانند مشغول بە کار شدە و متکی بە اقتصاد مستقل شوند و تن بە ازدواج بە خاطر معذورات اقتصادی نشدە یا مورد تجاوز قرار نگیرند.
? تشکلی بین المللی تشکیل شدە است به نام «دختربچە، نە عروس» کە متشکل از ۵۰۰ سازمان از کشورهای مختلف جهان است و در زمینەی مبارزە با ازدواج کودکان فعالیت می کند.
? راەهای عملی و در دسترس برای مبارزە با پدیدەی ازدواج کودکان:
? فشار آوردن بە مراجع قانونی از طریق نامەنگاری و ارتباط با سازمان ها و وزارتخانەها و نمایندگان مجلس
? اطلاع رسانی از طریق اطرافیان نزدیک و محافل مرتبط
? آگاهی سازی و توانمندسازی کودکان در معرض این پدیدە
? تقویت و حمایت از کمپین ها و جمعیت های مبارز
♦️همسری؛شبکه ای برای آگاهی خانواده ها♦️
@hamsarinews


0 دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

Avatar placeholder

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *