استرالیا برای اولین بار ۳ نفر را به جرم ختنه دختران به زندان انداخت

گاردین نوشت استرالیا در اولین حکم دستگاه قضایی خود در مورد جرم ختنه زنان و دختران، ۳ نفر را به زندان محکوم کرد.

در این حکم یک مادر، یک پرستار و همچنین رهبر فرقه اسلامی بهره داوودی به جرم ختنه دو دختر به ۱۵ ماه زندان محکوم شدند.

1677