داستان زندگی من را بخوانید

داستان زندگی من را بخوانید

🥀داستان زندگی من را بخوانید
گزارشی منتشر شده از کشورهایی که کمتر رسانه های جهان به وجود ناقص سازی جنسی زنان در آن ها توجه کردنه اند. با رایحه مظفریان موسس کمپین گام به گام تا توقف ناقص سازی جنسی زنان در ایران هم مصاحبه کردند. متن این مصاحبه به انگلیسی است اما اگر کسانی تمایل به ارتقا آگاهیشان نسبت به ناقص سازی جنسی زنان در مناطق دیگری از جهان دارند و می خواهند از فعالیت های سایر فعالین در این حوزه آگاه شوند متن کامل گزارش در لینک زیر قرار داده شده است.
دریافت گزارش
با هشتگ های زیر با ما همراه باشید
#گامی_به_توقف
#ناقص_سازی_جنسی_زنان
در صفحات مجازی هم ما را دنبال کنید:
stopfgmemiran@

 

بررسی تاثیر آموزش گروهی بر باورها و قصد انجام ختنه فرزند دختر

بررسی تاثیر آموزش گروهی بر باورها و قصد انجام ختنه فرزند دختر

بررسی تاثیر آموزش گروهی بر باورها و قصد انجام ختنه فرزند دختر در زنان باردار

مراجعه کننده به مراکز جامع خدمات سلامت

دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد، دانشکده پرستاری و مامایی شهریور ۱۳۹۸

 میترا شکاری

در تجربه کاری روی این پایان نامه نکته جالب این بود که بر خلاف تصور من پرسش شوندگان باورهای غلط نسبت به ختنه دختران نداشتند مثلا این باور را نداشتند که ختنه نکردن دختران باعث یائسگی یا پسر دار شدن میشود، بیشترین علت برای انجام ختنه دختران را پایبندی به رسوم و مذهب می دانستند.

وقتی می پرسیدم به دلیل کم کردن عفونت یا افزایش احتمال پسرزایی دختران را ختنه می کنید جواب در اکثر مواقع منفی بود.

برای ریشه کن کردن ناقص سازی جنسی زنان یا همان ختنه دختران بیشتر باید روی همین موضوع کار کرد و آگاهی عموم را افزایش داد و آنها را قانع کرد که به هرحال هر سنتی نباید چون از گذشته وجود داشته است به همان شکل و شمایل ادامه پیدا کند آن هم در شرایطی که با وجود علم خطرات آن روز به روز آشکار تر می شود. در نهایت هم تجربه کار بر روی این پایان نامه نشان داد که مردم مناطقی که تمایل دارند دخترانشان را ختنه کنند آموزش پذیر هستند و این قابلیت وجود دارد که با آموزش سطح آگاهی آنها ارتقا پیدا کند.

مقدمه: از آنجایی­که ختنه دختران ممکن است آثار سوئی بر سلامت زنان داشته باشد، سازمان بهداشت جهانی برنامه­های آموزشی را در کاهش میزان آن  موثر می­داند، این پژوهش با هدف تعیین تاثیر آموزش گروهی بر باورها و قصد انجام ختنه فرزند دختر در زنان باردار مراجعه کننده به مراکز جامع خدمات سلامت انجام شد.

این پژوهش جهت دستیابی به هدف کلی ” بررسی تاثیر آموزش گروهی  بر باورها و قصد انجام ختنه فرزند دختر در زنان باردار مراجعه کننده به مراکز جامع خدمات سلامت ” انجام گرفت.

در این مطالعه ۶۴ نفر زن باردار مراجعه­کننده به مراکز جامع خدمات سلامت که برای مراقبت به این مراکز می­آمدند به طور تصادفی به دو گروه مداخله و کنترل تقسیم شدند. تمامی افراد تخصیص داده شده به هر دو گروه مورد تجزیه و تحلیل آماری قرار گرفتند.

در رابطه با نمره باورها و قصد انجام ختنه فرزندان دختر در مراحل مختلف پژوهش، نتایج پژوهش نشان داد قبل از مداخله بین دو گروه تفاوتی وجود ندارد اما پس از مداخله تفاوت چشمگیری هم در مورد باور به انجام ختنه و هم در مورد قصد انجام ختنه در دختران در دو گروه مشاهده شد که این می­تواند نشان دهنده کمبود آگاهی و دانش در مورد ختنه در زنان شرکت کننده باشد و با توجه به اینکه اکثریت شرکت کنندگان و همسرانشان دارای تحصیلات پایین بودند و منبع اطلاعاتی اکثریت شرکت کنندگان دوستان و آشنایان خودشان بود این امر نشان می­دهد آموزش می­تواند تاثیر شگرفی در دیدگاه این قشر از جامعه در مورد ختنه داشته باشد و از طرفی با توجه به اینکه تفاوت چشمگیری در بلافاصله و یک ماه بعد از مداخله در گروه مداخله مشاهده نشد می­توان نتیجه گرفت که آموزش می­تواند تاثیر پایداری در مورد باور و قصد به انجام ختنه در دختران داشته باشد.

روش اجرا: این مطالعه روی ۶۴ نفر از زنان باردار مراجعه کننده به مراکز جامع سلامت شهرستان قشم انجام شد. نمونه­ها از طریق جدول اعداد تصادفی به دو گروه مساوی کنترل و آزمون تقسیم شدند. گروه آزمون در۴ جلسه ۲ ساعته با فاصله یک هفته تحت آموزش قرار گرفتند. پرسشنامه­ی سه قسمتی باورها در مورد ختنه دختران که شامل پرسشنامه دموگرافیک، پرسشنامه باورها در مورد ختنه دختران و ارزیابی قصد انجام ختنه فرزندان دختر بود توسط پژوهشگر و به روش مصاحبه در سه مرحله: پیش آزمون قبل از آموزش، پس آزمون بعد از جلسات آموزشی و پیگیری یک ماه بعد از آموزش تکمیل گردید. سپس اطلاعات جمع آوری شده، با استفاده از نرم افزار  SPSS 24 و با سطح اطمینان ۹۵ درصد و با سطح معنی دار  ۰۵/۰P<  مورد تجزیه و تحلیل آماری قرارگرفت. جهت تجزیه و تحلیل داده­ها از  آمار توصیفی، آزمون همبستگی و آمار استنباطی استفاده گردید.

یافته­ها: نتایج پژوهش نشان داد میانگین (اختلاف معیار) نمرات باور قبل، بلافاصله و یک ماه پس از اتمام آموزش به ترتیب در گروه مداخله ۱۰٫۳ ± ۷۶٫۱۰، ۸/۷± ۲۱/۹۸، ۷/۶ ± ۳۴/۹۸ و در گروه کنترل ۹٫۰ ± ۷۳٫۹۰، ۹/۸ ± ۹۰/۷۳،۸/۷ ± ۴۲/۷۲ بودبراساس آزمون تی­مستقل و تست دقیق فیشر در مورد باورها و قصد انجام ختنه قبل از مداخله بین دو گروه تفاوت آماری معنی­داری وجود نداشت(۵۲۱/۰=P). در مقایسه درون گروهی براساس آزمون Paired T Test  تفاوت­ باورها، در گروه مداخله نسبت به گروه کنترل، در بلافاصله و یک ماه بعد از مداخله تفاوت معنی­داری را نشان داد (۰۰۰/۰=P) اما بین بلافاصله و یک ماه بعد از مداخله تفاوتی از نظر آماری وجود نداشت (۸۷۷/۰=P). این تفاوت­ها در گروه کنترل نیز در هیچ­کدام از زمان­ها معنی­دار نیست. .  قصد انجام ختنه براساس تست دقیق فیشر قبل از مداخله در گروه مداخله (۶/۹۰) ۲۹ و در گروه کنترل (۱۰۰) ۳۲ بوده است. این میزان بلافاصله و یک ماه بعد از مداخله به ترتیب در گروه مداخله (۴/۹) ۳ و (۴/۹) ۳ و در گروه کنترل (۹/۹۶)۳۱  و (۹/۹۶) ۳۱ بوده است.    براساس آزمون تست دقیق فیشر نیز قصد انجام ختنه، بلافاصله و یک ماه بعد از مداخله در گروه مداخله نسبت به کنترل از نظر آماری معنی­دار بود اما بین بلافاصله و یک ماه بعد از نظر آماری معنی­دار نبود. (۰۰۰/۱=P)

نتیجه گیری: نتایج این پژوهش نشان از اثر گذاری مثبت آموزش گروهی به زنان باردار در باورها و قصد انجام ختنه دخترانشان دارد لذا این موضوع اهمیت آموزش و آگاهی دادن در این رابطه را در مناطقی که هنوز ختنه دختران انجام میشود بیان می­کند.

Abstract

Introduction: The aim of this study was to evaluate the effect of group training on the beliefs and intention to do female genital mutilation in pregnant women referring to community health services centers.

Methods: This pre-post quasi-experimental study was conducted on 64 pregnant women referring to comprehensive health centers in Qeshm city.  The samples were divided into two equal groups of control and test. The test group received four 2-hour training sessions with a one-week interval. A three-section questionnaire on female genital mutilation, including demographic questionnaire, beliefs about female genital mutilation, and evaluation of intention to do female genital mutilation was completed by the researcher and by interviewing once before randomly division of the subjects and once after the completion of the sessions. The collected data were analyzed using SPSS, version 24, software.

Results: There was no significant difference between the two groups in terms of socio-demographic characteristics and beliefs and intention to do female genital mutilation. There was no statistically significant difference between two groups in terms of beliefs and intention to do female genital mutilation based on independent t-test and Fisher’s exact test. In the intra-group comparison, based on the Paired T-test, the difference in beliefs in the test group was significantly different than that in the control group immediately and one month after the intervention, but there was no difference between immediately and one month after the intervention. Based on Fisher’s exact test, the intention to do female genital mutilation, immediately and one month after the intervention in the test group was statistically significant, but there was not statistically significant difference between immediately and one month after the intervention (P=1.000).

Conclusion: The results of this study showed the positive effect of group training on pregnant women in beliefs and intention to do female genital mutilation. Therefore, this issue reflected the importance of training and providing information on this issue in the areas, where people have not yet received training.

Keywords: Female genital mutilation, Belief  to do female genital mutilation,

 intention to do female genital mutilation.

[۱] Research Center for Nursing and Midwifery Care, Shahid Sadoughi University of Medical Sciences, Yazd, Iran

[۲] Student Research Committee, Shahid Sadoughi University of Medical Sciences, Yazd, Iran

[۳] Research Center for Nursing and Midwifery Care, Shahid Sadoughi University of Medical Sciences, Yazd, Iran

[۴] Public health school, Shahid Sadoughi University of Medical Sciences, Yazd, Iran

 

ناقص سازی جنسی زنان (FGM) در گرجستان

ناقص سازی جنسی زنان (FGM) در گرجستان

مقامات می گویند که آنها آگاه نبودند که گروه اقلیتی این عمل را انجام می داد.

ترجمه رایحه مظفریان

نویسنده Aida Mirmaksumova

موسسه تحقیقات جنگ و صلح (IWPR) کشف کرده است که صدها دختر از جامعه قومی آوار (Avar) در شرق گرجستان مجبور به انجام ناقص سازی جنسی زنان شده اند.

پس از افشا شدن آنکه دخترانی از روستاهای تیوی (Tivi)، ساروسو (Saruso) و شانتلیسكور (Chantliskure) در منطقه كوارلی (Kvareli) كه دارای جمعیت زیادی از آوار (Avar) هاست دختران خود را ختنه می کنند دولت گرجستان تعهداتی را برعهده گرفت.

نیدا زن اهل روستای ساروسو می گوید: “ما مسلمان هستیم. ما در ماه رمضان روزه می گیریم. ما آداب و رسوم اسلامی خود را رعایت می کنیم. ختنه نیز عرف ماست. ما نمی توانیم بدون آن کار کنیم” (نام افراد در این گزارش تغییر داده شده است).

قانون اساسی گرجستان آزادی و اعتقاد هر فرد را تضمین می کند، اما همچنین حق زندگی سالم را نیز در بر می گیرد.

علاوه بر این، کنوانسیون بین المللی حمایت از حقوق کودکان، که به آن گرجستان نیز ملزم است، نیز اعمال می شود.

مقامات دولت گرجستان به IWPR گفته اند که آنها آگاهی قبلی از انجام گرفتن این عمل ندارند در نقاط کشور نداشته اند و هیچ سازمان های غیردولتی محلی یا نهادهای حقوق بشر تاکنون گزارشی در این زمینه نداده است.

گرجی ها به طور کلی در مورد جامعه Avar (یک گروه قومی بومی در قفقاز که از لحاظ تاریخی در منطقه کوهستانی جمهوری داغستان مستقر بودند) اطلاعات کمی دارند. در نتیجه روابط تجاری با منطقه همجوار، در قرن ۱۸، برخی از آوارها در ناحیه کنونی ساکن شدند و حدود ۳۰۰۰ نفر از فرزندان آنها امروز باقی مانده اند.

اگرچه آوارها از وطن خود جدا شده و در منطقه دورافتاده ای از گرجستان زندگی می کنند اما با قاطعیت فرهنگ و سنن خود را از جمله زبان آوار، غذاها، مراسم عروسی و تشییع جنازه و آداب و رسوم مذهبی خود را حفظ کرده اند. به عنوان یک قاعده، آوارها فقط در درون جامعه خود ازدواج می کنند.

آمینا ماگومدووا (Amina Magomedova)، ساکن ساروسو، طی ۲۰ سال گذشته دختران را ختنه می کرده است. او به یاد نمی آورد که چند دختر را ختنه کرده اما “تعداد خیلی زیاد بود. مسلمانان ختنه را بر روی پسر و دختران انجام می دهند. من فقط دختران را ختنه می کنم.”

هنگامی که پسران می خواهند ختنه شوند، آنها را به بیمارستان منطقه منتقل می کنند تا یک جراح روی آنها عمل را انجام دهد.

برای دختران، رویه فرق دارد و در خانه انجام می شود. پوست با قیچی بریده می شود و بعضی اوقات با الکل تمیز تمیز می شود.

“در نوک کلیتوریس یک نقطه سیاه هست، این چیزی است که من قطع میکنم. این همان چیزی است که مادر مادرم به من آموخته است. او باتجربه بود و این کار را برای همه در روستا انجام می داد. اما من این کار را روی غریبه ها انجام نمی دهم، فقط بر روی افرادی که می شناسم.”

“در مورد پسران دشوارتر است، به همین دلیل پزشك باید این كار را انجام دهد. فقط برای دختران برش ایجاد می شود. بله ، خون جاری می شود اما وحشتناک نیست. آنها می توانند بلافاصله لباسهای زیر خود را بپوشند و بروند.”

در ماه آگوست ۲۰۱۶، گزارشی توسط سازمان غیردولتی روسیه ای منتشر شد که نشان داد ده ها هزار زن و دختر آواری در داغستان تحت ناقص سازی جنسی قرار گرفته اند.

نادیا، از دهکده ساروسو، گفت که از عصبانیت رسانه ای که در پی داشت، توهین شد.

وی گفت: “وقتی نظرات را در فیس بوک می خواندم ، صدمه دیدم. بعضی ها به ما خندیدند، برخی ما را مسخره كردند. من به آنها پاسخ دادم که از آداب و رسوم ما لذت نبرند بلکه خودشان را حفظ کنند. ما مسلمان هستیم و طبق عرف مسلمانی این کار را می کنیم. من از این شرمنده نیستم ، ایمان خود را حفظ می کنم.”

سیدا سیرادجودینوا (Saida Siradjudinova) یکی از نویسندگان گزارش و دانشجوی دکترای علوم سیاسی و سیاست های قومی در آکادمی خدمات ملکی قفقاز شمالی در روستوف-دان (Rostov-on-Don) روسیه توضیح داد که منشأ عمل ناقص سازی جنسی زنان در داغستان ناشناخته است.

قوم شناس یوری کارپوف (Yuri Karpov) گفت: “ناقص سازی جنسی زنان را به آداب و رسوم قبل از اسلام نسبت داده اند… اما این تنها یک فرضیه است. هیچ منبع دقیقی در مورد چگونگی ظهور ختنه زنان در داغستان وجود ندارد. این سنت با [آوارها] که در آنجا ساکن شدند به گرجستان نقل مکان کرد”.

مطابق طرح ابتکار عمل برای محققان روسیه (Legal Initiative for Russia researchers)، استاندارد FGM در داغستان استاندارد یکنواختی نبود.

در این گزارش آمده است: “گزینه ها و اشکال عمل در دستگاه تناسلی به تجربه زنانی که آنها را انجام می دهند بستگی دارد.”

سه مورد از چهار نوع FGM تعریف شده توسط سازمان بهداشت جهانی (WHO) در داغستان انجام می شود. آنها برش و خونریزی، برداشتن یک تکه از کلیتوریس، برداشتن کلیتوریس و لبهای کوچک را انجام می دهند.

در ساروسو برشی انجام می شود که باید خونریزی کند. در مقابل ، در تیوی و چانتلیسکوره نوک کلیتوریس قطع می شود.

یکی از ساکنان تیو گفت: “یک قطعه کوچک مانند دانه وجود دارد که دور انداخته می شود.”

دختر عموی نادیا زریپات (Zaripat) دارای سه دختر است. دو دختر بزرگتر قبلاً تحت FGM قرار گرفته اند. زریپات تمایلی نداشت، اما مادرشوهرش معتقد بود که برای مسلمان شدن FGM الزامیست اگرچه زریپات بعداً این تصمیم سوگوار شد.

وی گفت: “وقتی دیدم که آنها چگونه گریه می کنند، پشیمان شدم. برای چی؟ آیا آنها واقعاً بدون آن مسلمان نمی شوند.”

مادرشوهر ادامه داد: “فقط مردم روستا می خواستند بدانند چرا ما دختران را ختنه نکردیم. آنها می گفتند باید کاری انجام شود، ما مسلمان هستیم. اما اگر من این کار را نکرده بودم، می ترسیدم که آنها ختنه نشوند و مسلمان ناب نشوند.”

فراتر از دلایل مذهبی ، آوارها می گویند FGM همچنین به تغییر شخصیت زنان کمک می کند.

یکی از زنان روستا گفت: “آنها می گویند زن پس از ختنه خویشتن دارای می کند و سرد مزاج می شود.”

با این وجود برخی خانواده ها از ادامه این سنت امتناع می ورزند.

“این کار به گونه‌ای انجام شده است که دختر به یک مرد در رختخواب نیازی ندارد. اما اگر علاقه ای به زندگی خانوادگی نباشد، چه نوع زندگی متاهلی خواهد داشت؟ فقط با هم زندگی کردن؟ نه ، من دخترم را ختنه نخواهم کرد.”

خانواده ایمانیات (Imaniat) قبل از عزیمت به تیوی، چند سال پیش در ماخاچکالا (Makhachkala) پایتخت داغستان زندگی می کردند. او استدلال كرد كه FGM ارتباط چندانی با اسلام ندارد.

وی گفت: “یکی از مفتی ها گفته است که این کار به گونه ای انجام شده است که هیچ هرزگی ای از طرف زن وجود ندارد. اما این مرد است که اولین قدم را به سمت این شیطنت برمیدارد. زن، جنس ضعیف تر، تسلیم او می شود. یک کتاب خدا وجود دارد – قرآن – در آنجا نمی گوید که دختر را ختنه کنید.”

در واقع ، مفتی مسلمانان گرجستان، یاسین علی اف (Yasin Aliyev)، همچنین خاطرنشان کرد که قرآن در مورد چنین روند اجباری ای چیزی نگفت.

FGM به نظر می رسد محدود به آوارهای محلی باشد، در حالی که سایر مسلمانان گرجستان از انجام آن خودداری می کنند.

علی اف گفت: “بعضی از ملت ها طبق سنت ملی خود این کار را انجام می دهند ، اما طبق قوانین اسلامی نیست … شاید ختنه دختران با آداب و رسوم ملی اوارها ارتباطی داشته باشد ، بنابراین این یک موضوع متفاوت است.”

وی افزود: “قرآن نمی گوید که ختنه یک وظیفه است. برای مسلمان شدن، می توانید اشهد (اعلام ایمان) را بگویید و از احکام اسلام پیروی کنید. ختنه کردن برای این کار ضروری نیست.”

جدا از آسیب روانی، Paata Imnadze ، مدیر علمی مرکز ملی کنترل بیماری در گرجستان، خطرات جسمی شدیدی را در ارتباط با FGM ذکر کرد.

وی گفت: “اگر عمل ختنه در محیط استریل صورت نگیرد ، همیشه خطر ابتلا به بیماری های مختلف وجود دارد: عفونت چرکی ، کزاز ، هپاتیت ، مسمومیت با خون.”

نینو داتوشویلی (Nino Datoshvili)، متخصص زنان و زایمان و رادیولوژیست ، مشکلات بعدی را ذکر می کند. وی گفت: “قطع کلیتوریس بسیار خطرناک است. این می تواند منجر به عوارض شود. به عنوان مثال ، ممکن است در روند بهبودی خونریزی ، هایپرتروفی اسکار وجود داشته باشد. همچنین احتمال ابتلا به عفونت وجود دارد و سپس می تواند شروع به لکه دار شدن کند. هر عملیاتی ، حتی کوچک و ناچیز ، باید در کابینت های ویژه در شرایط استریل انجام شود. ”

ماگومدووا، که دختران را در ساروسو ختنه می کند ، گفت که چنین خطراتی اغراق شده است.

ماگومدووا گفت: “قبل از عمل، من به سمت خدا می روم و برای آوار درخواست می کنم که همه چیز خوب شود. سالهاست، هیچ موردی از اینکه دختری در اثر مسمومیت خونی پس از ختنه در روستا درگذشته باشد، وجود ندارد.”

با این حال ، آژانس های سازمان ملل متحد روشن می کنند که FGM نقض حقوق بشر است و یک شکل شدید از تبعیض علیه زنان است.

مقامات گرجستان گفتند که آنها از اجرای FGM در این کشور ناآگاه بودند.

وزارت بهداشت گرجستان به IWPR گفت كه این اولین باری است كه شنیده ها درباره انجام FGM در قلمرو گرجستان شنیده شده است.

سخنگوی دولت گفت: “ما نمی دانستیم که چنین عملی در اینجا وجود دارد. هیچ یک از بخش های ما که در کختی (Kakheti) کار می کنند ما را آگاه نکرده اند. اگر کسی برای کمک به ما مراجعه کند ، احتمالاً انجام بررسی هایی امکان پذیر است. اما تاکنون هیچ شکایتی دریافت نشده است.”

سخنگوی کمیته حقوق بشر پارلمان گرجستان به IWPR  گفت که آنها تحقیق خواهند کرد. وی گفت: “ما اطلاعات شما را در گزارش های سازمان های حقوق بشری داخلی و بین المللی، نهادها و دفتر مدافع عمومی بررسی کردیم، اما چنین حقایقی در آنها ذکر نشده است. اما علیرغم این ، مدافع عمومی (دادستان) آمادگی خود را برای انجام نظارت در روستاهای منطقه کوارلی مشخص شده توسط شما ابراز کرده و اطلاعات مربوطه را در اختیار ما قرار می دهد.”

نکته: بارها در مطالب مرتبط نوشته شده توسط مترجم ذکر شده است که خوانش اشتباه از متون اسلامی و تاریخی متاسفانه این عمل را به نام اسلام نوشته است در حالی که ناقص سازی جنسی زنان یک عمل اسلامی نیست و از سمت مراجع بسیاری مردود اعلام شده است.

منبع

اثر بخشی طرحواره درمانی بر بهبود میل جنسی زنان ختنه شده در جزیره قشم

اثر بخشی طرحواره درمانی بر بهبود میل جنسی زنان ختنه شده در جزیره قشم

ماریه اسمعیلی قشمی

ختنه زنان یا به بیانی واضح تر ناقص سازی جنسی زنان در جزیره قشم بر طبق طبقه بندی یونیسف و سازمان بهداشت جهانی از نوع یک می باشد که عبارت است از برداشتن غلفه و برداشتن جزئی یا کلی کلیتوریس دستگاه خارجی جنسی زنان.

از آنجاییکه کلیتوریس عضو حساس جنسی زنان است و هر گونه آسیب رساندن به این قسمت بدن باعث بروز پیامدهای موکد جنسی خواهد شد و عموما این عمل با هدف کاهش یا از بین بردن میل جنسی و حفظ عفاف و شرف زن تا قبل از ازدواج انجام می شود این سوال مطرح می شود که آیا این زنان تا ابد محروم از نعمت لذت جنسی بمانند یا می توان از بعد روانی به آنها کمکی کرد؟

پیشینه تجربی تحقیقات نشان می دهد رویکردهای رواندرمانی در کنار درمان پزشکی می توانند اختلال یا کمبود میل جنسی را چه در زنان و چه در مردان بهبود بخشند. از بین رویکردهای رواندرمانی که اثر بخشی آنان موثر بوده، رویکرد شناختی- رفتاری و رویکرد طرحواره درمانی هستند که با توجه به اینکه درمان اختلالات جنسی نیازمند مداخله و درمان کوتاه مدت است مداخله طرحواره محور در این پژوهش انتخاب شد.

روش پژوهش مورد پژوهی یا کیس استادی است و مداخله بصورت تک موردی و در مدت زمان معین تحت نظارت، آموزش، درمان و آزمون خواهد بود و طی چند آزمون متوالی و در چند نوبت، نتایج بدست آمده با استفاده از تحلیل چشمی مورد تحلیل و تفسیر بالینی قرار می گیرد.

این روال در این پژوهش اعمال شد. طرحواره های غالب و بارز آزمودنی ها با استفاده از فرم کوتاه طرحواره درمانی یانگ، شناسایی و همزمان شاخص میل جنسی آنان نیز با استفاده از پرسشنامه شاخص میل جنسی هالبرت اندازه گیری شد. مداخله در ده جلسه ۹۰ دقیقه ای طبق پروتکل درمانی طرحواره درمانی فردی یانگ انجام پذیرفت و نتایج با استفاده از نمودار بدست آمده در طی چندین مرحله آزمون مورد تحلیل قرار گرفت که بدین مضمون بود.

آزمودنی پس از آشنایی با طرحواره های خود، ریشه های تحولی آن و انتخاب سبک های مقابله ای نادرستی که باعث تدوام طرحواره اش می شود آموزش لازم را فرا گرفته و با استفاده از تکنیک های درمانی مختلف شناختی، رفتاری و تجربی، الگوهای سالم هیجانی- شناختی را جایگزین الگوهای ناسالم هیجانی- شناختی خود آسیب رسان می کند.

همزمان با تاثیر پذیری این مداخله و کاهش نمره طرحواره های ناسازگار، شاخص میل جنسی وی نیز تغییر کرده و از خط برش به سمت بهبودی پیش می رود.

به زبان ساده تر، زمانیکه مراجع با باورهای بنیادین ناسالم و آسیب رسان که در دوران کودکی به دنبال حوادث و اتفاقات تجربه شده در آن دوران، مواجه می شود و سعی در بهبود آن می کند، می تواند نیازهای خود را شناخته، آن را پذیرفته و برای احقاق آن تلاش می کند.

جدول جمعیت شناسی آزمودنی ها به شرح زیر است:

جنسیت سن تحصیلات وضعیت تاهل مدت تاهلی تعداد فرزندان شغل
مراجع الف زن ۴۴ دیپلم متاهل ۱۵ ۳ خانه دار
مراجع ب زن ۳۸ دیپلم متاهل ۱۸ ۳ خانه دار
مراجع ج زن ۳۳ کارشناسی متاهل ۱۴ ۲ خانه دار

 

روند تغییرات نمره خام میل جنسی آزمودنی ها در نمودار زیر قابل مشاهده است.

 

 

جدول درصد بهبودی میل جنسی

مراجع الف مراجع ب مراجع ج
نمره خط پایه ۳۷ ۴۲ ۱۵
نمره نهایی ۷۲ ۶۶ ۳۹
درصد بهبودی ۹۴% ۵۷% ۱۶۰%

 

با توجه به نمودار و جدول فوق، مداخله درمانی طرحواره محور می تواند در روند مشکلات جنسی منجمله میل جنسی موثر باشد و می توان از آن در بهبود میل جنسی زنان ختنه شده استفاده کرد.

هر چند این مطالعه یک مطالعه مورد پژوهی است و نمی توان با اطمینان آن را به کل جامعه تعمیم داد.

به همین منظور به پژوهشگران علاقمند در حوزه ختنه و میل جنسی و رواندرمانی پیشنهاد می شود رویکردهای دیگر را هم مورد تحقیق و پژوهش قرار داده و عملکرد جنسی زنان ختنه شده را از ابعاد دیگر هم مورد مطالعه قرار دهند. پیشنهاد دیگر این است که طرحواره های ناسازگار زنان ختنه شده و زنان ختنه نشده را که در یک بافت اجتماعی واحد و مشترک زندگی کرده اند را با هم مقایسه کرده و بررسی کنند آیا زنان ختنه شده طرحواره های مشترکی دارند یا خیر؟

Abstract

The aim of this study was to investigate the effect of schema therapy on sexual desire improvement of FGM in Qeshm Island. The statistical population of this study includes all married and circumcised women in Qeshm Island. According to the subject and type of the study, the participants were selected by purposeful sampling. Samples were selected from participants in a life skills training course held in a neighborhood mosque. 

Among those who had pre-test schemas with high scores and lower sexual desire index, a few were selected and invited to study according to inclusion criteria. The intervention was administered individually for 10sessions of 90 minutes once a week, and the process lasted for two and a half months. The results showed that the scores of all three subjects and the ascending trend line showed the sex drive index from baseline to the last follow-up session. Changes in these charts suggest that schema therapy is effective in improving the sexual desire of circumcised women.

Keywords: Schema Therapy, Sexual Improvement, Female Genital Mutilation

 

هیئت فتوای اهل سنت جنوب ایران در مورد ختنه دختران فتوا داد

هیئت فتوای اهل سنت جنوب ایران در مورد ختنه دختران فتوا داد

سمیره حنایی

در حالیکه از شرم سرش را پائین انداخته بود و لبخند می زد تعریف می کرد: «می دانستم اگر همسرم متوجه شود حتما شاکی می شود. به اوچیزی نگفتم. راستش ته دلم راضی نبودم اما مادر شوهرم اصرار داشت که دخترمان را ختنه کنیم. دقیق یادم است، ۵ ساله بود، بزرگ بود. دور حوض حیاط خانه درحالی که با صدای بلند گریه میکرد می دوید. من دنبالش می کردم تا بگیرمش. مادر شوهرم معتقد بود که این کار سنت است؛ از گذشته بوده».

ناقص سازی جنسی زنان (Female Genital Mutilation) یا ختنه زنان در تقریبا ۳۰ کشور جهان (با توجه به آماری که به سازمان های بین المللی ارائه داده اند) انجام می پذیرد. پژوهش ها نشان داده است که دولت های بیش از ۱۰ کشور جهان با وجود انجام و رواج ختنه دختران تاکنون گزارش و آمار رسمی را اعلام نکرده اند. ایران از جمله  کشورهائیست که تاکنون دولت حاضر به اعلام این موضوع نشده و آماری به سازمان های بین المللی ارائه نداده است. برطبق آمار سالانه ای که سازمان بهداشت جهانی منتشر می کند، تاکنون ۱۵۰میلیون دختر در سراسر دنیا خته شده اند که تخمین زده می شود این آمار افزایش پیدا کند. ۱۷ بهمن ماه (۶ فوریه) بعنوان «روز جهانی توقف ناقص سازی جنسی زنان» از طرف سازمان بهداشت جهانی (WHO) انتخاب شده است. آگاهی رسانی درمورد این موضوع و تلاش جهت توقف ان از جمله کارهایی است که در این روز بصورت جهانی انجام می گیرد.

برخلاف آنچه تصور می شود ختنه زنان تنها مختص کشورهای آفریقایی نیست. ایران از جمله کشورهایی است که ختنه زنان یا به اصطلاح عامیانه «سنت کردن دختران» در آن انجام میشود. استانهای هرمزگان، مناطقی از کرمانشاه، کردستان و آذربایجان غربی از جمله مناطقی هستند که همچنان ختنه زنان از گذشته تاکنون در آن رواج دارد. این درحالیست که پژوهش ها و گزارش های میدانی حاکی ازآن است که امکان رواج این عمل در مناطق دیگر کشور نیز وجود دارد. شاید تصور شود ختنه زنان تنها در بین اهل سنت رواج دارد اما گزارش ها حاکی از آن است که در بین عده اندکی از پیروان تشیع نیز این عمل مشاهده شده است.

ختنه زنان در ایران توسط دایه های محلی که اکثرا قابله نیز بودند با روش ها، ابزار ساده و سنتی، غالبا غیربهداشتی و بدور از چشم مردان انجام می گیرد. پژوهش های کتابخانه ای و میدانی تاکنون نشان داده اند که استان هرمزگان از جمله استانهایی است که آمار بالای ختنه زنان را در بین استانهای ذکر شده دارد. از میان مناطق مختلفی از استان که عمل ختنه را انجام میدهند، شهرستان قشم بالاترین آمار ختنه زنان را دارد.

درمورد ختنه زنان کتاب های متعددی منتشر و تحقیقات و پژوهش های بسیاری انجام شده است؛ از جمله کتاب « تیغ و سنت ». رایحه مظفریان، نویسنده، جامعه شناس و پژوهشگر حوزه کودکان از سال ۸۷ که پایان نامه کارشناسی ارشد خود را در زمینه بررسی ختنه زنان در شهرستان قشم انتخاب کرد، تا به امروز با انتشار کتاب، گزارش و راه اندازی سایت و کمپین در زمینه ختنه زنان در ایران فعالیت می کند. کمپین «گام به گام تا توقف ناقص سازی جنسی زنان در ایران» اولین کمپینی است که تلاش در آگاهی سازی زنان و توقف این عمل در ایران داشته است. او در کتابش از مراجع معتبر اهل تشیع فتواهایی گرفته است و قوانین موجود را نیز بررسی کرده است اما آنچه که اهمیت دارد آن است که وی به تازگی توانسته است برای اولین بار در تاریخ ایران، نظر شیوخ اهل سنت را به موضوع ختنه زنان جلب کند و فتوایی در زمینه ختنه زنان را از هیات اهل فتوای اهل سنت چنوب ایران دریافت کند.

در متن فتوا چنین آمده است:

«این موضوع در پنجاه و سومین نشست هیات فتوا مورد بحث و بررسی قرار گرفت و پس از ارائه تحقیقات در مورد مستندات شرعی این عمل توسط کارگروه، اعضا هیات فتوا به اتفاق آراء به نتیجه رسیدند که: ختنه دختران هیچ مستند صحیح شرعی ندارد و تمام روایات وارده در این خصوص ضعیف و غیر قابل اعتماد می باشد».

اندکی بعد از صدور فتوا، طی جلسه ای که از طرف برخی از شیوخ، واعظین مساجد و فارغ التحصیلان مدارس دینی اهل سنت قشم در شهر قشم برگزار شد، تمامی ابعاد حقوقی، جامعه شناختی، روان شناسی و بهداشتی ختنه زنان در کنار خطرات و مضرات آن توسط متخصصین مورد بررسی قرار گرفت.

رایحه مظفریان که پیش ازین نیز در جزیره قشم و مناطقی از هرمزگان در خصوص ختنه زنان در کارگاه های آموزشی و همایش ها بعنوان متخصص حضور داشته است در باره این جلسه به صبح ساحل گفت:

« ناقص سازی جنسی زنان و دختران عملی است که طی آن اندام تناسلی دختر مورد آسیب قرار می گیرد. ناقص سازی جنسی زنان می تواند در زمان نوزادی یا طی دوران کودکی انجام شود که این عمل با نام ختنه دختران نیز شناخته می شود. ناقص سازی جنسی زنان عملی وابسته به فرهنگ است و هیچ ارتباطی با مذهب خاصی ندارد. ناقص سازی جنسی زنان با درصدهای مختلف همچنان در برخی از مناطق غرب و جنوب ایران رواج دارد. این عمل در ایران از نظر قانونی ممنوع اعلام نشده است، اما ماده ۶۶۴ قانون مجازات اسلامی به آسیب اندام تناسلی اشاره کرده است: “قطع و از بین بردن هریک از دو طرف اندام تناسلی زن، موجب نصف دیه کامل زن است و قطع و از بین بردن بخشی از آن، به همان نسبت دیه دارد. در این حکم فرقی بین باکره و غیر باکره و خردسال و بزرگسال، سالم یا معیوب نیست”. اما متاسفانه قانونی جهت توقف این عمل وجود ندارد و قوانین موجود هم ضمانت اجرا ندارند. قانونگزاری در این زمینه یکی از مطالبات جدی ماست. هدف ما از فعالیت ها و راه اندازی سایت و کمپین، از یک سو انتشار گزارشات وآمارهای موجود جهت توجه بیشتر مسئولین و فعالین حوزه زنان به این موضوع و از دیگر سو تلاش جهت ارتقا سطح آگاهی زنان در این زمینه است. در این جلسه نیز تلاش شد در کنار توضیحات و آموزشها، به سوالات زنانی که همه شان قربانی ختنه بودند و ممکن است در آینده به اشتباه دخترانشان را ختنه کنند، پاسخ داده شود تا بهتر بتوانند در این مورد تصمیم بگیرند. مسلما صدور این فتوا نقطه ی عطفی برای فعالیت های ماست. در استان هرمزگان آمار شیوع در مناطق مختلف بین ۶۰ تا ۸۰درصد می باشد. این درحالیست که در مناطق کردنشین ایران این امار رقمی بین ۳۰ تا ۵۰ درصد است».

ماریه اسماعیلی، کارشناس ارشد روانشناسی بالینی ویکی دیگر از کارشناسان شرکت کننده در این جلسه معتقد است که شاد بودن زن بعنوان عضو اصلی خانواده میتواند در داشتن یک جامعه سالم و شاد فاکتور مهمی باشد. اسماعیلی در جلسه هفته گذشته که در قشم برگزار شد ابعاد روانشناسی عمل ختنه زنان را مورد بررسی قرار داد. وی با بیان اینکه رابطه زناشویی سالم و رضایت مندی از آن از عوامل اصلی یک رابطه شاد و سالم است، عدم رضایت مندی در این خصوص را مسبب بسیاری از مشکلات خواند که بر اعضا خانواده تاثیر مستقیم وغیر مستقیم خواهد داشت.

وی در این خصوص به صبح ساحل گفت: «یکی از علت هایی که برروی عدم رضایت زن تاثیر مهمی دارد نداشتن رابطه جنسی کامل و سالم است، که این می تواند عوامل مختلفی داشته باشد، از جمله “ختنه”، که مستندات علمی قاطعانه ثابت کرده است که پیامدها و آسیب های ناشی از این فعل برروی میل جنسی زنان بسیار است. حال که زنان بسیاری ختنه شده اند این سوال مطرح میشود که چه  از نظر پزشکی و چه روانپزشکی راهی برای درمان وجود دارد یا خیر؟ تحقیقات تا به امروز ثایت کرده است که با استفاده از تکنیک های رواندرمانی می توان تاحدودی به این قربانیان کمک کرد. اکنون رسالت ما این است که به جامعه این آگاهی را بدهیم که درصورت داشتن هرگونه مشکل در این زمینه، برای حفظ گرمی کانون خانواده خود از روانشناس هایی که در زمینه سکس تراپی تخصص دارند مشاوره بگیرند».

در این جلسه خانم دکتر نرگس شریف زاده نیز به بحث درمورد عوارض پزشکی و روانی ختنه دختران پیش از بلوغ پرداختند. «عوارض پزشکی عمده ختنه دختران شامل درد و خونریزی بعد انجام این عمل، عفونت های محل زخم ،عفونت های ادراری، تنگی و مشکلات مجرای ادراری، درد و دیس پارونی، عدم رضایت در رابطه جنسی، افزایش شیوع عفونت های منتقله از طریق جنسی، مشکلات حین زایمان از جمله افزایش احتمال سزارین، زایمان های طولانی، درد و خونریزی های حین زایمان است. از عوارض روانی این عمل میتوان ختلالات اضطرابی، افسردگی، اختلال استرس بعد از سانحه، کاهش اعتماد بنفس، بی اعتمادی به جهان هستی، نا امیدی و ناکامی همیشگی برای زنان را نام برد. که خود محدود شدن همیشگی  روابط جنسی برای زنان به علت حجم ترومای وارد شده و کاهش کیفیت زندگی را نیز به همراه خواهد داشت. ختنه دختران مصداق بارز شکنجه کودکان است و به لحاظ روانی تجربه ای بسیار سخت برای کودک محسوب می شود».

با اینکه پژوهش ها و تلاش های صورت گرفته در زمینه ختنه زنان در این سالها به ویژه در استان هرمزگان (با وجود عدم توجه مناسب و انکار برخی از مسئولین از وجود شیوع بالای ختنه زنان) در جهت ارتقا سطح آگاهی و سلامت روحی و روانی زنان موثر بوده است، نباید به آن بسنده کرد و تا کاهش چشمگیر این موضوع تلاش ها باید ادامه پیدا کند. با توجه به اینکه ختنه زنان در بسیاری از مناطق به اشتباه به نام مذهب انجام میشود، فتوای حاضر می تواند گرد و خاک خرافات و اشتباه را بزداید و سند مناسبی جهت کاهش آمار ختنه زنان باشد. لذا این انتظار میرود که معاونت امور زنان و خانواده استانداری استان با همکاری مراکز دینی در انتشار هرچه بیشتر فتوا به مناطق مختلف استان از جمله مناطقی  که همچنان زنانشان قربانی عمل ختنه هستند و برگزاری کارگاه های آموزشی متععد با حضور متخصصین، فعال تر از گذشته عمل کند.